"خاطر جمع باش"؛ این شعار ماست.

با سابقه ای که از نسلهای پیش منتقل شده، بهترین قیمت و محصولات اصلی را در اختیار شما میگذاریم.

ایوان تحریر در بازار تهران قرار دارد و امیدوار است بتواند تجربه اعتمادی که از دیرباز به بازار بوده است را عمق بخشیده و با فروش آنلاین پیوند زند.